تبلیغات
پرنده بی همدم - رابطه های دوطرفه...
تاریخ : سه شنبه 10 دی 1392 | 04:01 ب.ظ | نویسنده : امیر

مَــن رابــطه هــایــی را دوســـت دارَم کــه دو طَـــرَفــه اَنــد

هَـــر دو مــیکوشَـــنـد بَـــرای ادامـه دار شــدنَـش

هَـر دو خَــطـَر مـی کُــنَــنـد

هَـر دو وَقـــت مـی گُذارنــــد

هَـــزیــنـه مـی کُنــنــد

هَـر دو بَــــرای یــــک لَــحظـــه بیــشتَـــر،

دَر کــنـار هَــم بـودن بــا زَمـان هَـــم مــیجـنـگَند .

مَــن عـــاشق ِ رابـــطـه هـــای دو طَـــرفـه اَم

رابــطـه هـــایی کـه بَـــرای هَـــر دو طَــرَف ادامــه اَش
،
بـا اَرزش ـَتریــن چــیـز دُنــیـاســت ...


برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید  • paper | بک لینک | خرید بک لینک